Noteikumi nosaka tos komercdarbības veidus, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju, kompetentās institūcijas iesaistīšanas kārtību, kā arī gadījumus, kad darba devējs, veicot komercdarbību, drīkst neiesaistīt kompetentu institūciju..

 

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumos Nr.99 "Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju". Noteikumi nosaka tos komercdarbības veidus, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju, kompetentās institūcijas iesaistīšanas kārtību, kā arī gadījumus, kad darba devējs, veicot komercdarbību, drīkst neiesaistīt kompetentu institūciju.

Komercdarbības veidi atbilstoši vispārējās saimnieciskās darbības klasifikācijai NACE, kuros darba devējam darba aizsardzības sistēmas izveidē un uzturēšanā jāiesaista kompetenta institūcija

Darba_aizsardzibas


Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Darba aizsardzības likums atļauj nealgot savā uzņēmumā vai iestādē apmācītu darba aizsardzības speciālistu, ja darba devējam ir noslēgts līgums ar kompetentu institūciju par darba aizsardzības pakalpojumiem.

Sniedzam sekojošus darba aizsardzības pakalpojumus:

  • Instrukciju sastādīšana
  • Riska faktoru noteikšana darba vietā
  • Darba aizsardzības uzraudzība uzņēmumā
  • Darba aizsardzības sistēmas sakārtošana uzņēmumā atbilstoši LR likumdošanai
  • Sertificēta speciālista pastāvīga uzraudzība
  • Darba vides riska novērtēšana (vienu reizi gadā visās darba vietās, kā arī no jauna iekārtotajās darba vietās) un darba aizsardzības pasākumu plāna sastādīšana;
  • Darba aizsardzības dokumentācijas (instrukcijas, saraksti, žurnāli) izstrādāšana, sakārtošana un uzturēšana atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām;
  • Darba vides iekšējās uzraudzības kārtības noteikšana (darbinieku atbildības, pienākumu, instruktāžu veikšanas kārtība, veselības pārbaužu veikšanas kārtība, individuālo aizsardzības līdzekļu nodrošināšana, dokumentācijas izstrādes un uzturēšanas kārtība u.c.) un līdzdalība tās veikšanā;
  • Instrukciju pārskatīšana un uzturēšana aktuālā stāvoklī, nepieciešamo instrukciju izstrādāšana (sadarbībā ar uzņēmuma atbildīgajiem darbiniekiem);
  • Dokumentācijas sagatavošana obligātajām veselības pārbaudēm (visiem darbiniekiem, kam tas ir nepieciešams).

Mūsu kompetentie speciālisti izdarīs visu nepieciešamo, lai darba devējs dzīvotu bez liekām raizēm!